Mission and Vision

Mission

Ang maihatid sa bawat mamamayan ang kanilang karapatan at pangangailangan sa pamamagitan ng malinis at tapat na paglilingkod at maayos na pagpapahalaga sa pagbibigay ng kaalaman, makabuluhang pagbabago at mga programang pangkaunlaran at wastong pangunahing serbisyo na may pagpapahalaga sa kalikasan tungo sa isang maunlad at kaaya-ayang pamayanan.

Vision

Sentro ng historismo kung saan naninirahan ang mga magigiting , nagkakaisa at malikhaing mamamayan sa isang makabago, maunlad at makakalikasang pamayanan na pinamamahalaan ng mga mararangal, mapagkakatiwalaan at huwarang pamunuan.

Comments

comments